Gregor Jarkovič, vodja MIR občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica / Foto: Tina Dokl

Vse več nedovoljenega kampiranja

Župani občin Zgornje Gorenjske so na svoji četrti koordinaciji na Bledu razpravljali o vse večji težavi nedovoljenega kampiranja in parkiranja. Ob tem bodo predlagali spremembo zakona o javnem redu in miru z dvigom višine kazni.

Globe nimajo odvračalnega učinka, saj so nižje od cene prenočevanja v kampih.

Bled – V turističnih krajih postajata nedovoljeno parkiranje in prenočevanja na javnih in zasebnih površinah po besedah vodje medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica Gregorja Jarkoviča kljub ostrejšemu nadzoru vedno večja težava. »Globe, ki jih trenutno lahko izrekamo, nimajo odvračalnega učinka, saj so praktično nižje od cene prenočevanja v kampih,« je dodal. Zakon o varstvu javnega reda in miru namreč določa, da se tisti, ki kampira na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika, kaznuje z globo v višini nekaj več kot 80 evrov. V primeru plačila v osmih dneh pa kazen znaša polovico, torej 40 evrov. Ob tem pozivajo lokalne oblasti, naj podajo pobudo za spremembo zakonodaje, ki bo z dvigom višine kazni jasno nakazovala, da tovrstno odklonsko ravnanje ni sprejemljivo.

Kot je še povedla, so različne nedovoljene lokacije vse bolj obiskane in priljubljene. »Najdemo jih praktično vsepovsod, v Triglavskem narodnem parku, ob vodotokih, v gozdovih, na javnih parkirnih površinah, ne nazadnje tudi na zasebnih površinah,« je dejal. Njihovo delo sicer ni usmerjeno le v represijo, temveč tudi v obveščanje. »Pri tem sodelujemo s turističnimi ponudniki, ki jih spodbujamo, da obiskovalcem pojasnijo, na kakšen način je dovoljeno prebivati v lokalnem kraju,« je še povedal Jarkovič.

Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo Tomaž Dolar na drugi strani pravi, da na njihovem območju ni toliko nedovoljenega kampiranja in parkiranja, se je pa vseeno povečalo od epidemije dalje. »Ob reki Savi se pojavljajo prenočevanja, na prepoved tega pa opozarja prometna signalizacija, ki je razumljiva tudi tujcem,« je povedal Dolar in dodal, da so vsaj na območju radovljiške občine kršitelji večinoma tujci.

Obravnavana problematika je pereča v vseh turističnih občinah Zgornjesavske doline, je prepričan blejski župan Anton Mežan. »Kršitelji izkoriščajo proste kotičke, ki so med drugim celo objavljeni na raznih aplikacijah in socialnih omrežjih,« je poudaril. V občini Kranjska Gora se poleg kampiranja na črno srečujejo tudi z nedovoljeno vožnjo v naravnem okolju. »Tudi na to težavo bomo opozorili vlado in skušali doseči spremembo zakonodaje, ki bo določala višje globe,« je povedala kranjskogorska županja Henrika Zupan. Žirovniški župan in državni svetnik Leopold Pogačar je ob robu srečanja še pojasnil, da je zakonodaja na več področjih neusklajena, kazni pa nesorazmerno nizke. »Ker je za to zakonodajo odgovornih več ministrstev, bomo na vlado naslovili pobudo, naj preuči in posodobi zakonodajo ter temu primerno tudi višino glob,« je napovedal.