Davčni terminološki slovar, več avtorjev, uredila Mateja Jemec Tomazin, Založba ZRC, Ljubljana, 2022, 120 strani

Davčni terminološki slovar

»Zakaj smo se lotili prav področja davkov? Davčni sistem je zelo pomemben del vsake urejene družbe, saj se prek njega pobirajo sredstva za zadovoljevanje skupnih družbenih potreb. Davki so civilizacijska pridobitev, kajti iz davčnih virov kot najbolj pomembnega proračunskega vira se financira večina dejavnosti v javnem interesu, naj gre za osnovne državne naloge ali za javno zdravstvo, šolstvo in socialni sistem. Davčni sistem in zlasti pravna načela ter pravna pravila pa niso namenjena zgolj čim višjim javnofinančnim prihodkom, temveč tudi varstvu pravic davkoplačevalcev in povezanih oseb. Niti številčno ni zanemarljivo, da se le v Sloveniji vsako leto vodi kar okoli 2,8 milijona davčnih postopkov. Dodatno je pri davkih pomembna globalizacija poslovanja, zlasti v okviru Evropske unije, kar je poudarjeno na področju carin. Vse to med drugim zvišuje pomen terminološke dorečenosti, ki je nepogrešljiv element pravne varnosti. Nabor avtorjev ob tem kaže, da je bila posebna skrb posvečena celoviti obravnavi davčne terminologije, saj so v slovar prek strokovnjakov za posamezna podpodročja vključeni temeljni in novejši ekonomski pojmi ter tako pravnomaterialni kot pravnoprocesni pojmi. Poleg tega so enakovredno vključeni ozko davčni termini, prav tako pa tudi termini s področja socialnih in drugih prispevkov ter še posebej termini s področja carinskih zadev, relevantni tako na nacionalni kot evropski ravni.« (str. 8)

Gornji odlomek je iz uvoda. Zdaj pa poglejmo, kako novi slovar razloži svojo temeljno besedo. Davek je »prisilna obveznost davčnega zavezanca v denarni obliki, določena z zakonom ali aktom, izdanim na podlagi zakona, ki ne predstavlja plačila za opravljeno storitev ali dobavljeno blago, in je uvedena z namenom financiranja proračuna za splošne družbene potrebe v javnem interesu«. Davčna morala pa je »pripravljenost davčnih subjektov plačevati davke, ki izhaja iz občutka dolžnosti prispevati za skupnost in za splošno javno dobro«. Nemoralno pa sta »davčno izogibanje« in skrivanje v »davčni oazi«. Slovar razloži tudi fiskalno pravilo: »pravilo proračunskega zadolževanja za ohranjanje stabilnosti javnih financ, pri čemer se zagotavlja srednjeročna uravnoteženost prihodkov in izdatkov proračunov države brez dolgoročnega zadolževanja«. Pa še kontrabant, dacarjem neljubo tihotapstvo: »kaznivi prenos blaga na carinsko območje unije z izognitvijo ukrepom carinskega nadzora ter njegovo prevažanje, skrivanje, shranjevanje ali prodajanje na tem območju«. Itd.