Proračun zaradi umika izvršbe višji

Komendski občinski svetniki so v drugi obravnavi soglasno sprejeli proračun za leto 2022, v katerem je bil upoštevan tudi umik davčne izvršbe, povezane z zapiranjem odlagališča inertnih odpadkov Suhadole.

Komenda – Občina Komenda je 18. januarja prejela sodbo Upravnega sodišča RS, kjer so ugodili njihovi tožbi in v celoti odpravili sklep Inšpektorata RS za okolje in prostor, na podlagi katerega je finančna uprava (FURS) vodila izvršilni postopek, in zadevo vrnili istemu organu v ponovni postopek. Občina je 27. januarja prejela še sklep FURS-a o ustavitvi izvršbe. Pri pripravi predloga Odloka o proračunu za drugo obravnavo so tako upoštevali umik izvršbe, v nasprotju s prvo obravnavo, kjer je bil predlog odloka pripravljen ob dejstvu, da ima občina zaradi omenjenega sklepa delno blokiran račun.

V predlog proračuna so ponovno uvrstili projekte, ki so bili začasno umaknjeni, prav tako tudi investicije, ki so bile načrtovane v letu 2021, a zaradi izvršbe niso bile izvedene. V primerjavi s predlogom odloka v prvi obravnavi so se spremenili trije členi, in sicer člen, ki govori o višini proračuna, člen, ki določa višino proračunske rezerve, in člen, ki določa ravnanje s stvarnim premoženjem občine. V času javne razprave je predlagatelj prejel tudi tri pobude, ki so se nanašale na zagotovitev sredstev za štipendiranje, kar je bilo v predlogu upoštevano.

Skupni načrtovani prihodki komendske občine za leto 2022 znašajo dobrih deset milijonov evrov in so se v primerjavi s prvim predlogom proračuna povišali za približno 3,4 milijona evrov. Od tega je dobrega 5,2 milijona davčnih prihodkov, slabega 4,4 milijona nedavčnih prihodkov, 20 tisoč evrov kapitalskih prihodkov in slabih 716 tisoč evrov transfernih prihodkov. V okviru nedavčnih prihodkov je načrtovano tudi vračilo zarubljenih sredstev v višini nekaj več kot 2,8 milijona evrov.

Načrtovani odhodki znašajo skupno dobrih 11 milijonov evrov in so za trideset odstotkov višji, kot je znašala lanskoletna realizacija. Približno 78 odstotkov vseh odhodkov je namenjenih financiranju tekoče porabe, 22 odstotkov pa za financiranje investicijskih odhodkov in transferov. Odhodki, povezani z zapiranjem odlagališča, so za zdaj načrtovani kot tekoči odhodki, saj v primeru prekritja odlagališča ter s tem povezanih stroškov ne gre za investicijske odhodke. Negativno razliko bodo pokrili s prenosom denarnih sredstev iz leta 2021 v ocenjeni višini dobrih 890 tisoč evrov. Po potrditvi amandmaja predlagatelja, ki se je nanašal na zagotovitev dodatnih sredstev za štipendiranje, je bil proračun Občine Komenda za leto 2022 soglasno potrjen.