Izrekli mnenje s pridržkom

Računsko sodišče je izdalo revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja Občine Medvode v letu 2019. »Prvič v zgodovini revizij na Občini Medvode smo dobili mnenje s pridržkom. Pred tem so bila vsa mnenja negativna,« poudarja župan Nejc Smole.

Medvode – Računsko sodišče je Občini Medvode izreklo mnenje s pridržkom, hkrati pa ugotovilo, da je Občina Medvode v vseh pomembnih pogledih poslovala v skladu s predpisi in pogodbenimi določili.

Pravilnosti poslovanja Občine Medvode v letu 2019 so pod drobnogled vzeli jeseni 2020. Kot je zapisano v povzetku revizijskega poročila, so bile pomembnejše nepravilnosti ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna (pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov, nepravilnosti pri porabi sredstev splošne proračunske rezervacije), prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem (zemljišče ni bilo vključeno v načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, skrbnik pravnega posla ni bil določen, pogodba ni vsebovala vseh obveznosti najemnika), javnih naročil pri investicijskih odhodkih (neustrezna določba v razpisnih dokumentacijah, nepravilno vodenje postopkov, nepravočasno poslano obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila, ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov), tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (nepravočasno pošiljanje obvestil o oddaji javnega naročila ali spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila, ni sprejela odloka za sofinanciranje programov športa, neustrezno določena merila za dodelitev sredstev, navedba neustreznih programov v letnem programu in javnem razpisu na področju športa, ni sprejela lokalnega programa za kulturo, nepravilnosti pri vsebini objav javnih razpisov, na svetovni splet ni posredovala vseh dokumentov javnih razpisov) ter rednega vzdrževanja javne razsvetljave (dodelitev sredstev brez sklenitve pogodbe, oddaja storitev brez predhodno izvedenega postopka oddaje javnega naročila). »Prvič v zgodovini revizij na Občini Medvode smo dobili mnenje s pridržkom. Pred tem so bila vsa mnenja negativna. Računsko sodišče ni zaznalo pomembnih odstopanj oziroma večjih nepravilnosti. Dalo nam je kar nekaj priporočil. Veliko večino smo jih že med samo revizijo upoštevali, jih vgradili v svoje dokumente. Na koncu nam ni bilo treba delati niti odzivnega poročila. Nekaj stvari, ki so jih opazili, so popolnoma na mestu. Zavedamo se, da bi jih bilo bolje izvajati drugače, in smo v vmesnem času to tudi storili. Govorimo predvsem o določenih točkah pri javnih naročilih oziroma pri reševanju javne razsvetljave,« je pojasnil Nejc Smole, župan Občine Medvode.

Računsko sodišče je Občini Medvode podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Na Občini Medvode so še poudarili, da je bilo sodelovanje med postopkom korektno in profesionalno in da so se tudi veliko naučili.