Po šestih letih zvišali vrednost točke

Jezersko – Na decembrski seji Občine Jezersko so svetniki obravnavali Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini (Odlok NUSZ), sprejeli pa so tudi sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za naslednje leto.

Predlani je Občina Jezersko skladno s predpisi, ki urejajo lokalno samoupravo, z notranjo revizijo pregledala ustreznost urejenosti ter izvajanje odloka NUSZ. Revizorki sta podali priporočili, kaj se v odloku natančneje opredeli, kar je vidno tudi iz lanskih sistemskih priporočil za izvajanje odloka s strani ministrstva za okolje in prostor. Dejstvo je, da se nadomestila za vse stavbe sedaj zaračunavajo enako, ne glede na uporabo objekta; oprostitvi, ki sta dovoljeni in ostajata v veljavi, pa sta, da so pri novem objektu lastniki ob prijavi, vložitvi vloge, oproščeni plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča prvih pet let ter eno leto tisti, ki potrebujejo denarno socialno pomoč in to lahko izkažejo z dokumentom Centra za socialno delo. Včasih so med oprostitve spadali tudi muzeji, cerkve in podobno, ti pa so sedaj predmet odmere nadomestila. Svetniki so odlok imeli tokrat v prvem branju, in če bo po drugem sprejet, bo to vplivalo na višino prihodka proračuna. S samostojnim sklepom so prvič po letu 2016 spremenili tudi vrednost točke oziroma zvišali odmerno točko, in sicer zaradi revalorizacije. Sklep je že stopil v veljavo.