Svetniki potrdili tri investicije

Na zadnji seji občinskega sveta Občine Žiri so potrdili investicijske dokumente za gradnjo kanalizacije na Selu, gradnjo hodnikov za pešce vzdolž lokalne ceste Podčelo–Podlipa–Smrečje –Račeva–Žiri in dograditev hodnikov za pešce ob cesti Pod griči.

Žiri – Odlok o proračunu Občine Žiri določa, da se novi projekti do investicijske vrednosti tristo tisoč evrov v načrt razvojnih programov uvrstijo na podlagi odločitve župana, nad to vrednostjo pa na podlagi odločitve občinskega sveta. Na zadnji seji so tako svetniki potrdili kar tri investicijske dokumente.

V sklopu prve obravnavane investicije so svetniki soglašali z gradnjo javne fekalne kanalizacije s čistilno napravo za naselje Selo. Po besedah Olge Vončina z Občine Žiri načrtujejo gradnjo kanalizacije v dolžini dobrega 2,7 kilometra in postavitev male čistilne naprave za dvesto enot, ki bi jo bilo po potrebi možno povečati na tristo enot. Na kanalizacijsko omrežje se bo priključilo okrog 60 stanovanjskih objektov oziroma okrog 250 občanov, so pojasnili na občini. »Osnovno izhodišče je gravitacijska kanalizacija, pri čemer se poskuša za priklop zajeti čim večje število objektov. Posamezni objekti zunaj območja gravitacijskega priklopa – gre za šest objektov – bodo postavili lastne male komunalne čistilne naprave oziroma se priključijo s črpanjem odpadne vode, saj so stroški gradnje kanalizacijskega omrežja zanje bistveno višji od postavitve individualnih malih komunalnih čistilnih naprav.« Naložba bo vredna slabih devetsto tisoč evrov. V prihodnjem letu je predviden odkup zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja, gradnja pa naj bi potekala v letih 2023 in 2024.

Svetniki so v nadaljevanju potrdili tudi investicijski dokument za gradnjo hodnikov za pešce ob lokalni cesti Podčelo–Podlipa–Smrečje–Račeva–Žiri v dolžini 450 metrov. Po besedah Olge Vončina so letos že pripravili potrebno dokumentacijo in odkupili del zemljišč, gradnja pa naj bi potekala v letih 2022 in 2023. Naložba bo vredna 520 tisoč evrov. Nazadnje so potrdili še projekt dograditve hodnikov za pešce ob cesti Pod griči. »Gradnja bo razdeljena na tri etape: od krožišča na Dobračevski ulici do križišča z Jezersko ulico, nato naprej do krožišča s Partizansko ulico in nato še do krožišča z Novovaško cesto,« je razložila Olga Vončina. Kot so opozorili na občini, je cesta prometno zelo obremenjena, saj se nanjo navezujejo ulice z območja zgoščenega naselja in predstavlja najkrajšo povezavo do vpadnic v kraj. »Cesta ima urejene hodnike za pešce in javno razsvetljavo le na manjšem delu, zato je hoja po cesti nevarna za pešce.« Novi hodnik za pešce bo potekal po levi strani ceste v dolžini okrog 1180 metrov. V prihodnjem letu bodo pridobili glavnino zemljišč in pripravili dokumentacijo, gradnja pa je predvidena v letih 2023 in 2024. Vrednost naložbe je 621 tisoč evrov.