Nameščajo tudi obvestilne table o zasedenosti parkirnih mest.

Plačljiva javna parkirišča

Na podlagi preučitve praks v drugih enako razvitih turističnih občinah v Sloveniji in tujini je projektna skupina naredila analizo stanja in za območje občine Kranjska Gora pripravila načrt z umestitvijo novih parkirišč, posodobitvijo obstoječih in vzpostavitev plačljivega parkirnega sistema.

Najcenejše bo parkiranje v coni tri, 0,80 evra za začetno uro. Ob nakupu smučarske vozovnice bo parkiranje brezplačno. Občani bodo imeli možnost nakupa posebnega letnega abonmaja po ceni trideset evrov, s katerim bo mogoče parkirati na skoraj vseh parkiriščih.

Kranjska Gora – Občina Kranjska Gora ima trenutno na celotnem območju okrog 2200 javnih parkirnih mest, vsa so bila doslej brezplačna. Občinski svetniki so na nedavni seji po sprejetju trajnostno naravnane Celostne prometne strategije Občine Kranjska Gora po skrajšanem postopku sprejeli tudi spremenjen in dopolnjen pravilnik, ki določa javne parkirne površine in plačilo parkirnine. Župan Janez Hrovat je povedal, da je bilo parkiranje pereča problematika, ki so jo želeli urediti, in upa, da je »vsaj približno za vse pravično«. Direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber je dodal, da je prometni režim, ki trenutno še velja na destinaciji, potreben takojšnje vzpostavitve zdravega sistema prometa tako za osebna vozila kot pešce in kolesarje. Največji problem pa je mirujoči promet. Podobnih dokumentov je sicer v občini že kar nekaj, vsi pa imajo, kot je poudaril Veber, enak cilj. To je zmanjšanje tranzitnega motornega prometa v naselju, umirjanje motornega prometa in porast trajnostnih oblik mobilnosti. »Sprejeti pravilnik je živ dokument, pomembno pa je, da smo začeli in da promet uredimo ter vzpostavimo nek red,« je dejal podžupan Bogdan Janša.

Novi prometni režim bodo začeli testno uvajati decembra pred začetkom glavne zimske turistične sezone, kjer bo to tehnično izvedljivo v tem kratkem času. Ob nakupu smučarske vozovnice bo parkiranje brezplačno. Sicer pa so parkirišča razdelili v štiri cone: cona ena pokriva ključne in najbolj obremenjene turistične točke ter ožji center Kranjske Gore, pod cono dve spada večina parkirišč po občini, v coni tri so parkirišča na obrobju, na katera želijo preusmeriti mirujoči promet iz najbolj obremenjenih območij, za cono štiri pa bo veljal poseben prometni režim (npr. v dolino Vrata). Najcenejše bo parkiranje v coni tri, 0,80 evra za začetno uro in nadaljnjo uro, medtem ko bo v coni ena ura parkiranja 1,20 evra in nadaljnja ura dva evra. V coni dve bo začetna in nadaljnja ura stala 1,20 evra. Cena dnevnega parkiranja avtodoma bo 12 evrov, za avtobus 20 evrov.

Predvideli so tudi režim brezplačnega kratkotrajnega parkiranja v bližini pomembnih institucij, kot so občina, zdravstveni dom, knjižnica, pokopališča, izobraževalne ustanove ....

Občani bodo imeli možnost nakupa posebnega letnega abonmaja po ceni trideset evrov, s katerim bo mogoče parkirati na skoraj vseh parkiriščih. Na voljo bo tudi splošni letni (250 evrov) in polletni abonma za nerezidente ter tridnevni, petdnevni in desetdnevni turistični abonma. Hotelirji in drugi ponudniki nastanitev, ki ne morejo zagotoviti lastnih parkirnih mest, bodo imeli možnost uporabe javnih parkirnih mest s plačilom letnega pavšala.

Plačilo parkirnine bo možno s SMS-sporočilom, mobilno aplikacijo in na parkirnih avtomatih. Nadzor bo izvajal Medobčinski inšpektorat in redarstvo, upravljavec parkirišč bo Komunala Kranjska Gora.

Denar, zbran s parkirninami, bo strogo namenski, zagotavljajo na občini. Prihodek bo omogočal dodatne zaposlitve, sofinanciranje javnega potniškega prometa, vzpostavitev in dopolnitev občinske infrastrukture in dejavnosti, ki so vezane na trajnostno mobilnost. Začeli so se tudi že postopki za pridobitev dokumentacije za gradnjo garažne hiše v Kranjski Gori, je še navedel podžupan Janša.