Pridobili so skoraj šest hektarjev novih zazidljivih zemljišč

Konec julija so začele veljati spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Gorenja vas - Poljane. V septembru bodo že začeli zbirati nove pobude.

Ker je postopek spremembe namembnosti dolgotrajen, bo občina v septembru že začela zbirati nove pobude lastnikov zemljišč za spremembo namembnosti. Pobude bo mogoče oddati do konca leta.

Gorenja vas, Poljane – V okviru postopka priprave sprememb OPN so na občini obravnavali več kot 250 pobud in pripomb, na osnovi katerih so v kartografski del namenske rabe vnesli več kot štiristo sprememb, so pojasnili na občini in dodali, da so to že druge spremembe tega temeljnega urbanističnega akta občine, ki je bil sprejet v letu 2010 in prvič spremenjen v letu 2016.

»Občina je za spremembo OPN izvedla dva kroga pridobivanja soglasij 24 obveznih soglasodajalcev na ministrstvih, državnih zavodih in pri upravljavcih komunalne infrastrukture z vmesno javno razgrnitvijo,« so razložili na občini. Uveljavili so tudi novosti določb v odloku o OPN, ki ima po novem tudi posebno prilogo z natančnejšimi obvezujočimi določili za gradnjo na posameznih območjih občine, vključno z izrisi pozidave pri obsežnejših širitvah stavbnih zemljišč. »Na ta način na slednjih ne bo treba sprejemati dodatnih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ampak bodo lastniki gradbena dovoljenja lahko pridobivali že neposredno na podlagi OPN.« Novi OPN sicer po pojasnilu občine prinaša 5,7 hektarja novih zazidljivih zemljišč, ki po novem obsegajo 3,22 odstotka stavbnih zemljišč. »To je sicer le nekaj več kot poprej, ko je ta delež znašal 3,18 odstotka, saj je bilo treba za vsako širitev stavbnega zemljišča zagotoviti zemljišča, ki so se iz stavbne prenesla nazaj v kmetijsko rabo.« Kot so dodali na občini, še vedno kar 67 odstotkov občine prekriva gozdna namenska raba.

Ker je zaradi zapletenosti predpisov postopek spremembe namembnosti dolgotrajen, pa bo Občina Gorenja vas - Poljane v septembru že začela zbirati nove pobude lastnikov zemljišč za spremembo namembnosti. Pobude bo mogoče oddati do konca leta. »Po veljavnih predpisih od priprave osnutka sprememb OPN novih pobud ni več mogoče vključevati v obravnavo, zato vse zainteresirane pobudnike vabimo, da pobude za spremembo namembnosti vložijo do izteka navedenega roka,« so še pozvali na občini.