To je bila že deveta izredna seja občinskega sveta v tem mandatu. Potekala je 'v živo' v Gorjanskem domu, za razliko od preostalih sej v letošnjem letu, ki so potekale po Zoomu. Kljub poletju ni manjkal nihče od enajstih občinskih svetnikov.

Vroča izredna seja o Zatrniku

Komisija za preprečevanje korupcije je izdala odločbo, po kateri se županu Občine Gorje Petru Torkarju ni treba izločiti pri sklicu seje o podelitvi koncesije za smučišče Zatrnik. Za dva občinska svetnika, Pavla Jakopiča in Dominika Pibra, pa je o tem glasoval občinski svet in njuno izločitev iz odločanja zavrnil.

Sejo so organizirali v skladu z epidemiološkimi pogoji, izpolnjevanje pogoja PCT med obiskovalci je pred vhodom v Gorjanski dom preverjal občinski redar.

Zgornje Gorje – V sredo je potekala izredna seja občinskega sveta Občine Gorje. Organizirali so jo v Gorjanskem domu, kljub poletju pa se je je udeležilo vseh enajst občinskih svetnikov. Tema pa v vročem sredinem popoldnevu prav tako vroča: smučišče Zatrnik. Občinski svetniki so se seznanili z mnenjem Komisije za preprečevanje korupcije v zvezi z zahtevo po izločitvi župana Petra Torkarja in dveh občinskih svetnikov, Pavla Jakopiča in Dominika Pibra, iz postopka odločanja o podelitvi koncesije za smučišče. Njihovo izločitev iz postopka je zahtevalo podjetje RTC Zatrnik, ki želi oživiti smučišče Zatrnik, a še vedno čaka na odločitev gorjanskega občinskega sveta glede koncesije.

Komisija za preprečevanje korupcije je presodila, da župan Torkar ni v konfliktu interesov pri sklicu seje in določitvi dnevnega reda seje, na kateri bodo odločali o podelitvi koncesije.

Glede dveh občinskih svetnikov pa je komisija ocenila, da tudi pri njima ne gre za avtomatično nasprotje interesov. O tem, ali se bosta iz odločanja o podelitvi koncesije morala izločiti, so tako na sredini seji odločali občinski svetniki. Njuno izločitev so na glasovanju večinsko zavrnili, kar pomeni, da bosta na eni od prihodnjih sej, ko bo na dnevnem redu odlok o podelitvi koncesije, o tem lahko glasovala. Ob tem pa iz mnenja komisije tudi izhaja, da sta občinska svetnika uradni osebi in imata tudi sama odgovornost, da se izogibata nasprotju interesov.

Zakaj zahteva po izločitvi

A zakaj je investitor RTC Zatrnik sploh zahteval izločitev župana in dveh občinskih svetnikov? Kot izhaja iz gradiva, v RTC Zatrnik menijo, da naj bi Pavel Jakopič ščitil premoženjski interes svojega brata, ki je lastnik zemljišča, po katerem poteka ena od smučarskih prog.

Izločitev Dominika Pibra pa je podjetje RTC Zatrnik zahtevalo zato, ker je omenjeni občinski svetnik član nadzornega sveta podjetja Infrastruktura Bled, ki upravlja vodovod na Zatrniku. Podjetje Infrastruktura naj bi po trditvah RTC Zatrnik imelo poslovni interes za zagotavljanje oskrbe z vodo (zlasti za potrebe zasneževanja), medtem ko RTC Zatrnik želi uporabljati svoj zasebni vodni vir.

Dvom v nepristranskost naj bi obstajal tudi pri županu Torkarju, v RTC Zatrnik so mu očitali »pravno nevednost« in dajanje pravnih pojasnil svetnicam in svetnikom, četudi za kaj takšnega ni pooblaščen, so zapisali.

Kdaj vendarle o koncesiji

In kdaj bo občinski svet vendarle odločal o podelitvi koncesije družbi RTC Zatrnik? Župan Torkar je na seji dejal, da bodo o odloku odločali še letos, a le, če s strani RTC Zatrnik ne bodo ponovno prejeli dodatnih zahtev, o katerih bodo morali odločati.

Ob tem pa je občinska svetnica Anja Bunderla očitala županu in občinskim svetnikom, da z odločitvijo o podelitvi koncesije zavlačujejo že več kot leto dni. Menila je, da je skrajni čas, da prevzamejo odgovornost in jasno povejo, ali se s podelitvijo koncesije strinjajo ali ne.

Župan Torkar je v odgovor zatrdil, da so vsi očitki, da Občina Gorje zavlačuje postopke, povsem odveč, odgovornost naj bi bila na strani RTC Zatrnik, ki nenehno postavlja dodatne zahteve, o katerih morajo odločati pred odločanjem o sami koncesiji.

Slikopleskarska dela v konfliktu interesov

Ob tem pa še ena zanimivost. Komisija za preprečevanje korupcije je, medtem ko je pregledovala dokumentacijo glede morebitnega konflikta interesov, naletela na naročilnico, s katero je Občina Gorje sklenila posel za slikopleskarska dela v Gorjanskem domu v vrednosti 939,46 evra. Posel je opravila samostojna podjetnica Špela Jakopič, ki je družinska članica občinskega svetnika Pavla Jakopiča. Po mnenju komisije pa je v tem primeru šlo za kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in je posel zato ničen ...