Predsednik vlade Janez Janša napoveduje tri milijarde vreden mega protikorona zakonski paket za pomoč državljanom in gospodarstvu. V prihodnosti naj bi sledil še drugi mega paket ukrepov. / Foto: Tina Dokl

Vlada pripravila ukrepe za blažitev posledic epidemije

Sofinanciranje plač delavcev na čakanju, nadomestilo za brezposelnost od prvega dne izgube zaposlitve v času epidemije koronavirusa in temeljni dohodek za samozaposlene so le del obsežnega paketa ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu oziroma t. i. mega protikorona paketa, ki ga je vlada obravnavala na včerajšnji večerni seji.

Smernice z naborom ukrepov za omilitev posledic "korona" epidemije za državljane in gospodarstvo: https://www.gov.si/
assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/03-2020/Smernice-protikorona-paket-2403-20.pdf

Ljubljana – Predsednik vlade Janez Janša je danes skupaj z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom, ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandro Pivec, ministrom za finance Andrejem Šircljem in koordinatorjem strokovne posvetovalne skupine Matejem Lahovnikom predstavil nove smernice in ukrepe za pripravo zakonskega mega paketa. Z njim želi vlada blažiti posledice epidemije koronavirusa tako za državljanke in državljane kot za gospodarstvo, je poudaril Janša. Kot je napovedal, bo vlada osnutek zakonskega svežnja, ki naj bi bil težak kar tri milijarde evrov, obravnavala že v petek, začela pa je tudi pripravo smernic za drugi mega protikorona zakonski paket.

Ukrepi za ohranjanje delovnih mest

Med ukrepe za ohranjanje delovnih mest sodi uzakonitev nove ureditve sofinanciranja plač za delavce na čakanju. Država bo do 31. maja (z možnostjo podaljšanja) prevzela vse prispevke delavcev na čakanju, pravice zavarovancev pa se ohranjajo. Nadomestilo za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne krije zavod za zdravstveno zavarovanje, in ne delodajalec.

Janša je poudaril tudi vzpostavitev sistema nagrajevanja zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije preko plačil dodatkov za nevarno delo in preko plač za dodatne obremenitve po odločitvi predstojnikov, v razponu od deset do dvesto odstotkov osnovne plače. Ob tem je tudi delodajalcem v gospodarstvu priporočil, naj uberejo podoben pristop pri nagrajevanju tistih zaposlenih, ki se s tveganjem in postavljanjem nevarnosti soočajo s posledicami epidemije. »Država in proračun bosta izdatke vračala, ko bodo podatki o trenutnem ali bodočem možnem obsegu izplačil znani,« je napovedal.

Ukrepi za izboljšanje socialnega statusa

Določili so tudi ukrepe za izboljšanje socialnega položaja ljudi, še zlasti starejših upokojencev z nizkimi pokojninami, ki so tudi največja tarča epidemije, ki se jim bo izplačal solidarnostni dodatek, je pojasnil Janša.

Status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile, zaradi varstva otrok in nezmožnosti prihoda na delo ter drugih razlogov, povzročenih z epidemijo, bo izenačen s statusom delavcev na čakanju. Delavcu, ki v času epidemije izgubi službo, pa od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost. Janša je dodal, da bo tudi določeno, da gospodinjstva in posamezniki javnih storitev, ki se ne izvajajo, v tem času tudi ne plačujejo, torej ne bo položnic.

Ukrepi za samozaposlene

Vlada je včeraj sprejela tudi vrsto usmeritev za pripravo ukrepov za pomoč samozaposlenim. »Do izredne pomoči bodo upravičeni vsi samozaposleni, ki bodo s posebno izjavo preko posebne aplikacije izrazili posebno prizadetost zaradi krize in ta izjava bo javno dostopna. Samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini sedemdeset odstotkov neto minimalne plače,« je dejal Janša. Prizadetim samozaposlenim se bodo v tem obdobju odpisali prispevki, ki jih bo zanje v zdravstveno in pokojninsko blagajno vplačevala država, pravice zavarovancev in prihodki blagajn pa se bodo ohranili. »Višina prispevkov za krizno leto se določi na podlagi izkazanega dobička po zaključku leta. Do odmere dohodnine za leto 2020 se odloži plačilo akontacije dohodnine,« je napovedal premier.

Ukrep za ohranitev delovanja podjetij

Janša je še poudaril, da je vlada sprejela tudi vrsto ukrepov za ohranitev delovanja podjetij. Tako bo vse prispevke za pokojninsko zavarovanje za zaposlene, ki ostanejo na delovnem mestu, v tem obdobju plačevala država, pravice zavarovancev in prihodki pa se ohranijo.

Izboljšanje likvidnosti in pomoč znanstveno-raziskovalnim projektom

Pripravljeni so tudi ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij in pomoč znanstveno-raziskovalnim projektom za boj z epidemijo. Vzpostavila se bo garancijska shema (t. i. finančni top) in omogočil odkup terjatev do slovenskih podjetij. Država bo zagotovila ustrezna sredstva z dokapitalizacijo oziroma poroštvom za izvedbo. Zamrznila se bosta plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike. Plačilni roki za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se bodo skrajšali na osem dni. Del neizkoriščenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada (ESS) se bo usmeril v pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem (cepivo, zdravilo, zaščitna oprema) za obvladovanje posledic koronavirusa.

Znižanje funkcionarskih plač

Funkcionarske plače ter vse sejnine in druga denarna nadomestila za člane nadzornih svetov v gospodarskih družbah v večinski državni lasti se bodo za čas epidemije znižali za trideset odstotkov, je napovedal Janša. Sodna veja oblasti je zaradi odločitve Ustavnega sodišča iz zakona izvzeta, je pa pozvana, da se za čas krize tudi sama odpove tridesetim odstotkom funkcionarskih plač.

Tudi pomoč kmetijstvu

Vlada je sprejela tudi vrsto smernic za izdelavo ukrepov za pomoč kmetijstvu, je nadaljeval premier. »Naj poudarim, da je samozadostnost pri pridelavi hrane v teh razmerah, ki lahko nekaj časa trajajo, strateškega pomena, zato bomo naredili vse, da se kmetom in kmetijstvu pomaga z enakimi ali ali sorazmerno enakimi ukrepi kot preostalemu gospodarstvu,« je dejal.

Nosilcem ali članom kmetijskih gospodarstev s statusom kmeta, ki zbolijo za covidom-19, se za čas trajanja bolezni, a najdlje za čas trajanja posebnih ukrepov, dodeli pomoč za nezmožnost dela v višini osemdeset odstotkov minimalne plače. Kmetje bodo prejeli tudi pomoč v obliki zmanjšanja ali odpisa plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter nadomestilo za izpad prihodka za kmetijska gospodarstva. Plačilo dajatev na katastrski dohodek za 2020 se bo znižalo za polovico, vodno povračilo za gojitelje vodnih organizmov pa za štirideset odstotkov.

Ukrepi pri javnih naročilih

Janša je opozoril tudi na ukrep s področja javnih naročil, ki v tem trenutku predstavlja oviro za hitro ravnanje, zato predlaga, »da se mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, ko gre za blago in storitve, povečajo na štirideset tisoč evrov, ko gre za gradbene storitve, na osemdeset tisoč evrov, občine pa lahko samostojno izvajajo javna naročila«.