Spodbujajo predelavo lesa

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek objavilo javni razpis za sofinanciranje naložb v predindustrijsko predelavo lesa. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in državni proračun namenjata za to 4,5 milijona evrov denarja, od tega 2,5 milijona evrov za naložbe v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in dva milijona za naložbe gospodarskih družb, zadrug, samostojnih podjetnikov posameznikov ter skupin proizvajalcev s področja gozdarstva. Investitorji se bodo lahko potegovali za sofinanciranje naložb v sušenje in impregnacijo lesa in predelavo lesnih ostankov v lesna goriva (pelete, sekance), za posodobitev strojne opreme v žagarskih obratih, za naložbe, ki pomenijo ustvarjanje dodatnega vira dohodka na kmetiji ... Višina podpore znaša 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo vloge izključno v elektronski obliki sprejemala od 31. avgusta do vključno 30. septembra.